De Stichting

De Stichting

Post- en bezoekadres:

Zeelenweg 23

5704 BA  Helmond-Brouwhuis

De bestuurders:

Ben Vogel, voorzitter en penningmeester

Mike van Duijnhoven secretaris

Jan Derison, lid

Harm van Bree, lid

Hilde van Bree, lid

RSIN: 857348723

Rekeningnummer:  NL 13 RABO 01 54 52 68 35

DOEL van de Stichting Landschapspark Kloostereind (zoals beschreven in de statuten):

 1. De stichting heeft als doel:

De ontwikkeling en het beheer van het als Landschapspark Kloostereind bestemde gebied, zoals dit is aangeduid in het bestemmingsplan Geledingszone Brouwhuis, teneinde de aantrekkelijkheid van dit gebied en de toegankelijkheid daarvan ten behoeve van bewoners en passanten te vergroten en te behouden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of – aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 1. De stichting beoogt het algemeen nut.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het nastreven en bevorderen van biodiversiteit door de teelt van duurzame gewassen, het inzaaien van wilde bloemen, het plaatsen en beschermen van broedplaatsen voor weidevogels, het houden van bijen, het creëren van insectenwanden en dergelijke;
 • het verrichten van activiteiten met het oog op het behoud en het herstel van cultuurhistorische en landschappelijke waarden, alsmede het publiek bekend maken met cultuurhistorische en landschappelijke waarden, bijvoorbeeld door creëren van (streek)infor­matiepunten, het herinrichten van hoogstamboomgaarden, het planten van knotwilgen langs waterlopen en dergelijke;
 • het nastreven en bevorderen van het terugbrengen van oud-Nederlandse veerassen in het landschap;
 • het nastreven en bevorderen van recreatief gebruik van het gebied op een dusdanige wijze dat de overige functies van het gebied daardoor niet op negatieve wijze worden beïnvloed;
 • het samenwerken met andere organisaties en instellingen, die een soortgelijk doel als de stichting hebben en/of de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen (wel) een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders zijn vrijwilligers. Bedoeling is om zoveel als mogelijk vrijwilligers bij werkzaamheden in het gebied in te zetten, zo veel mogelijk woonachtig in Brouwhuis, onder het motto dat het landschapspark primair van en door de bewoners van Brouwhuis is.

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting is opgericht op 2 maart 2017. Voor die tijd is de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis en vanaf 2014 de Werkgroep Kloostereind van de Wijkraad bezig geweest met de voorbereiding van de activiteiten van de Stichting. Puntsgewijs worden de (belangrijkste) activiteiten van de Werkgroep en van de Wijkraad en later van de Stichting hieronder vermeld:

 • Introductie kleine landschapselementen op 4 ha grasland o.b.v. Plan van Brabants Landschap:
 • Aanbrengen boomrasters bij fruitbomen, okt./nov. 2021
 • Aanleg bruggetje over de Zeelenloop op Espendonk, okt. 2021
 • Plaatsen panoramabord bij boomgaard op Espendonk, april 2021
 • Aanleg bosplantsoen bij poel, maart 2021
 • Aanleg poel en planten van 20 fruitbomen en het verder beplanten van de houtsingels, jan. 2021
 • Bezoek aan landschap Lingezegen tussen Nijmegen en Arnhem, juli 2020
 • Aanleg houtwallen, febr. 2020
 • Overleg met Gemeente over Landschapsplan Kloostereind, 2019
 • Vervangen van speltakker van 4 ha in kruidenrijk grasland, Espendonk, 2018
 • Bezoek aan Landschapspark Moerenburg aan de rand van Tilburg, 2012
 • Schrijven van de BWB-notitie “Op weg van Geledingszone Brouwhuis naar Landschapspark Kloostereind”, 2012, t.b.v. intern overleg en overleg met de Gemeente Helmond in 2013
 • Peiling onder bewoners Geledingszone en schrijven van de Werkgroep-notitie “Op weg naar Landschapspark Kloostereind” in verder uitgewerkte vorm, 2014
 • Houden van informatiebijeenkomst over het landschapspark Kloostereind-in-ontwikkeling t.b.v. direct betrokkenen d.d. 3 maart 2015
 • Maken van een luchtfilm van het gebied m.b.v. een drone t.b.v. publicitaire redenen, begin mei 2015
 • Presentatie van de BWB/Werkgroep-plannen op de provinciale studiebijeenkomst “Grootschalige groene burgerinitiatieven en gemeenten” te Boxtel d.d. 19 mei 2015
 • In nauwe samenwerking met de Gemeente Helmond indienen van een Projectplan Landschapspark Kloostereind (fase 1) t.b.v. het in de wacht slepen van (provinciale) subsidiegelden in het kader van het creëren van biodiversiteit in dorps- en stadsranden d.m.v. burgerinitiatieven, d.d. juli/augustus 2015
 • Ter hand nemen van de eerste acties uit het Projectplan Fase 1, klaarmaken van 4 ha maisgrond voor spelt en 1 ha maisgrond voor kruidenrijk grasland, herfst 2015
 • Oogsten van 4 ha spelt, laten malen en verkopen aan Bakker Vedder voor verkoop van het eerste Kloostereind-speltbrood; laten inzaaien van groenbemester, augustus en herfst 2016, inzaaien van spelt en tarwe (vruchtwisseling!), januari 2017
 • Contact leggen met KAT-bierbrouwerij te Helmond voor het laten brouwen van Kloostereind-speltbier
 • Uitvoering Projectplan Fase 1 m.b.t. de overige actiepunten: ontwerp, bouw en plaatsing van picknickset, informatiebordstellage, bijenhotelstellage, insectenhotel, vogelnestkasten, ooievaarsnest en torenvalkkast in de loop van de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017
 • Voorbereiding oprichting Stichting: doelformulering en opstellen concept-statuten
 • Passeren Oprichtingsakte Stichting Landschapspark Kloostereind d.d. 2 maart 2017
 • Ontwerp en laten drukken van publicitaire middelen: informatiebord, flyer wandelroute, algemene flyer over Landschapspark Kloostereind, roll-up banner, lente 2017
 • Samenwerking regelen met Stichting Bakhuis “De Willig”, lente 2017
 • Voorbereiding officiële opening Landschapspark Kloostereind op 14 juni 2017 door onthulling informatiebord door wethouder E. de Vries, incl. publicitaire acties
 • Meermalig overleg met ambtenaren van de Gemeente Helmond over overdracht van beheersactiviteiten in het gebied van het landschapspark, m.n. in gebied fase 1, vanaf maart 2017